Log inRegister
An error has occurred:

Click anywhere to continue...
Part:
Chapter:
Download hier de bijlagen:

INLEIDING

1. Het corpus

Het verhaal over de vos Reynaert is in de loop der tijden in verschillende versies tot ons gekomen. Er zijn Latijnse, Middelhoogduitse, Oudfranse en Middelnederlandse teksten waarin de avonturen van de vos en de andere ons bekende dieren (Ysegrim, Nobel, ...) beschreven worden.

   Voor wat betreft het Nederlandse taalgebied zijn de teksten, waarin de rechtszitting aan Nobels hof een centrale rol speelt, het meest interessant. Immers, onze Van den vos Reynaerde gaat uitsluitend daarover. Al deze teksten over die rechtszitting nu staan hoe dan ook in een bepaalde verhouding tot elkaar. Eens moet iemand het gegeven van de vos die ingedaagd wordt, hebben gebruikt en opgeschreven. Een ander heeft daar veranderingen in aangebracht, bewerkingen van gemaakt, uitbreiding aan gegeven etc. Het in kaart brengen van de relaties tussen deze versies kan plaatsvinden als we kijken naar de inhoud van de Reynaertteksten. Daarbij zullen we ons hoofdzakelijk beperken tot de ons overgeleverde Middelnederlandse handschriften1 omdat het ons te doen is om de ontstaansgeschiedenis van onze Van den vos Reynaerde; slechts daar waar anderstalige passages en/of fragmenten ter verduidelijking van het betoog nodig zijn, zal hiervan gebruik worden gemaakt.


Van de Middelnederlandse handschriften van het Reynaertverhaal is het o